צרו קשר

צרו קשר

האם ניתן לעקל מסגרת אשראי בבנק?

בחודש ינואר בשנת 2011 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בת"א שעסק באפשרות לבצע עיקול זמני על חשבון האשראי של החייב אם עולה הצורך בביצוע עיקול חשבון בנק. כלומר, עיקול על יכולתו של החייב לבצע משיכת יתר בהתאם למסגרת האשראי שלו. זאת בהתייחסות לגובה הבטוחות (הביטחונות) שיש לבנק על חשבון זה.

אותו פסק דין נגע בבקשה של הנושים (הזוכים) לתשלום חוב החייבים בעטיו נשלחה הודעת עיקול על כספים, זכויות ונכסים אשר נמצאים בחזקת הבנק. המצב על פניו נראה בעייתי משום שחשבון החייבים עמד על יתרת חובה. הנושים בקשו לאשר את העיקול על חשבון מסגרת האשראי של החייבים וביססו את עמדתם על תקנה 378.

החוב של החייבים עמד על סכום שהיה קטן ממסגרת האשראי שלהם, ולכן מן הראוי היה לעשות שימוש בפער בין החוב בחשבון שלהם לבין מסגרת האשראי שלהם כאשר אין החייבים משיבים את כספי החוב אותם הם חייבים לנושים. לאחר בדיקה נמצא כי בהתאם לחוזה מסגרת האשראי בין החייבים לבין הבנק, רשאי הבנק להפעיל שיקול דעת להענקת האשראי. המצב הוא כדלקמן: אכן אין כסף לעיקול, אך קיימת מסגרת אשראי שניתן לעקל.

כיצד מתבצע עיקול של מסגרת אשראי?
אם כן, עיקול חשבון בנק ללא כסף בפועל ניתן לעיקול כאשר מסגרת האשראי שלו מאפשרת זאת והחלטת הבנק היא לחיוב. הנושים אכן טענו במקרה זה כי אפשר לעקל את הסכום הנקוב עד לגובה מסגרת האשראי.

עיקול חשבון בנק בצורה זו יכולה לסייע בהחזרת החוב של החייבים לנושים. בית המשפט החליט כי התקנות מאפשרות עיקול שהוא בבחינת עיקול זמני ונוגע בזכות העתידית של החייב. החלטה זו אינה גורפת לכל חשבון בנק ולכל מסגרת אשראי. בית המשפט רשאי לקבוע כל מקרה לגופו בהתאם להסתברות כי אותה זכות עתידית אכן תבוא לידי ביצוע ואכן אפשר לעקל אותה עוד לפני שכביכול נוצרה.

לסיכומו של דבר, עיקול חשבון בנק יכול לבוא לידי ביטוי על ידי עיקול כספים קיימים ועל ידי עיקול מסגרת האשראי כאשר האפשרות האחרונה חייבת לעמוד לבחינה על פי מידת ההסתברות שאכן הזכות תבוא לידי ביצוע. זאת ניתן להחליט באשר לכל חשבון בנק ומסגרת אשראי באופן נקודתי ולא באופן גורף.

במקרים בהם הבנק אינו צופה החזר אשראי יחול החוק הקודם לפיו בלתי אפשרי לעקל זכות של חייבים למשיכה מהחשבון כמשיכת יתר אם היא עתידית ואינה בטוחה. אם אפשרי על ידי הלקוח להחזיר את חובו במסגרת האשראי, מחויב הבנק לאשר לחייב אשראי ולכן מדובר על זכות שהיא ברורה וודאית, כלומר אפשרית לעיקול כמו נכסים אחרים. על מנת לחדד חשוב לציין כי כאשר ניתנו על ידי החייב ביטחונות, מחויב הבנק לספק אשראי, וברור שלא יעניק אשראי מעל גובה הביטחונות.