צרו קשר

צרו קשר

הפטר בהוצאה לפועל

הפטר בהוצאה לפועל

מעוניין לקבל פטור מהחובות בהוצאה לפועל?
נמאס לך מצו התשלומים שלעולם לא ייגמר?

שמעת שאפשר לקבל פטור מהחובות בהוצאה לפועל?

 

אני כאן בשבילך- התקשר עכשיו ל-052-2954400 ונתחיל לעבוד.  כל רגע מבוזבז עלות לגרום לך נזק.

 

בשורות הבאות תגלה האם אתה יכול לקבל פטור מהחובות בהוצאה לפועל-

 

ביום 28.7.2015 אישרה מליאת הכנסת את תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל בדבר מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים (יכונה: "מחיקת חובות").   מחיקת חובות, נקבעה, בשלב זה, כהוראת שעה למשך שלוש שנים. נכנסה לתוקף ביום 06.09.2015 ותחול עד ליום 06.09.2018

.

מסלול הפטר בהוצאה לפועל, מתאים לאדם שיש לו מספר תיקים בהוצאה לפועל, אשר בגינם נפתח לו תיק איחוד.  לפני שמחיקת חובות ניכנס לחוק, לאדם שהתנהלו נגדו כמה תיקי הוצאה לפועל לגביית חובות, הייתה אפשרות לפנות בבקשה לאיחוד תיקיו ולפרוס את החובות על-פני 2 עד 4 שנים.  אדם שצו התשלומים היה גבוה מידי עבורו ולא יכול היה לעמוד בתשלום החודשי שנקבע לו, יכול היה לפנות בבקשה להכריז עליו מוגבל באמצעים. 
במסגרת הכרזת חייב, מוגבל באמצעים, רשאי רשם ההוצל"פ להורות לחייב לשלם צו תשלומים חודשי בסכום שמשקף את יכולתו של החייב, ללא קשר לגובה החובות בהוצל"פ.  כלומר, אף תשלום נמוך מאוד מאוד.   אולם, בשום שלב, לא הוסמך רשם ההוצאה לפועל למחוק לחייב את חובותיו (כולן או חלקן), בדומה לשופט בהליך פשיטת רגל.  את זאת לעולם לא היה רשאי רשם ההוצל"פ לעשות לפני שמחיקת חובות נכנס לחוק.

 

כיום, לראשונה בישראל, יכול חייב בהוצאה לפועל, להגיש בקשה בהוצאה לפועל, לפטור אותו מהחובות.  לראשונה בישראל, הוסמך רשם ההוצאה לפועל לקבל החלטה למחוק לחייב חובות.  זהו חידוש עצום שטומן בחובו סיכויים חדשים וגדולים לחייב, אולם גם סיכונים.

 

מהם התנאים שקובע החוק כדי להיכנס להליך הפטר בהוצאה לפועל?

קיימים כמה תנאי סף, כדי שחייב בהוצאה לפועל, יוכל להיכנס להליך הפטר בהוצאה לפועל:


א-  המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים, והוא היה חייב מוגבל באמצעים לפחות בארבע השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר.  


ב- בעת הגשת בקשת ההפטר, לא עלה סך חובותיו של החייב, לרבות חובות שאינם בני-הפטר, על 800,000 שקלים חדשים.


ג-  אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש בדרך אחרת, למעט משכורת או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה.


ד- החייב עמד בצו התשלומים שניתן לו לפי סעיף 69ז לחוק ההוצאה לפועל, בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת ההפטר.

     
ה. החייב איננו מצוי בהליך פשיטת רגל במועד הגשת בקשת ההפטר בהוצאה לפועל.


ו.  במהלך חמש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר –

(א)     לא ניתן לגבי החייב צו כינוס כמשמעותו בסעיף 6 לפקודת   
          פשיטת הרגל ולא נדחתה בקשת החייב לצו כאמור;

(ב)     החייב לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל ולא
          נדחתה בקשת פשיטת רגל שהגיש החייב לפי הפקודה האמורה;

(ג)      לא ניתן לחייב צו הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל.

 

חוק ההוצאה לפועל קובע כי למרות התנאים שפירטנו למעלה, עדיין, רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת צו הפטר גם לחייב שלא עמד בצו התשלומים, אם שוכנע כי החייב לא עמד בצו, בגלל הרעה של ממש במצבו הכלכלי שאינה נובעת מהתנהגותו בחוסר תום לב, או בשל נסיבות חריגות אחרות, שיירשמו.

 

ממה עלי להיזהר כדי שלא יוציאו אותי מהליך ההפטר?

לרשם ההוצאה לפועל יש את הסמכות להוציא חייב מהליך ההפטר, בלי למחוק את חובותיו, במקרה שבו הרשם קובע שהחייב התנהג בחוסר תום לב.   למשל: העלמה או הברחת נכסים בתקופת היותו מוגבל באמצעים או אי דיווח על הכנסות.  רשם ההוצאה לפועל בודק כל מקרה לגופו ומנסה לקבל את תמונת המצב הרחבה והמלאה ביותר.  בין היתר, רשם ההוצאה לפועל, בודק את נסיבות היווצרות החוב, את מצבו הכלכלי של הנושה ואת ההשלכות שיהיו על מחיקת החוב עבור הנושה.   רשם ההוצאה לפועל, לא ייתן הפטר לחייב, במקרה בו ברור שמחיקת החוב עשויה לפגוע כלכלית באופן משמעותי באותו נושה.

 

ואם אני עומד בכל התנאים האלה, האם אני אקבל הפטר?  

כפי שכתבתי למעלה, התנאים שבחוק אלו תנאי סף.  כלומר, תנאים שמי שלא עומד בהם, אינו יכול להיכנס בכלל להליך של הפטר בהוצאה לפועל.  אבל בשום אופן, אין משמעות הדבר שמי שכן עומד בתנאים אלו, מקבל, אוטומטית, הפטר מהחובות.  ממש לא.


במציאות, כשרשם ההוצאה לפועל, משתכנע שמתקיימים לגביך כל התנאים שבחוק, הדבר יפורסם ברשומות, ולמשך שלושה חודשים תינתן לנושים האפשרות להתנגד למתן הפטור. אם אחד הנושים התנגד שיפטרו אותך מהחובות, יקבע דיון בו ישמע הרשם את טעמי התנגדותו של הנושה.

במהלך הליך ההפטר, הרשם בודק האם צירפת את כל המסמכים ואת כל המידע שדרש ממך והאם המידע שנאסף מצביע על כך שהנך מתאים/מה להמשיך בהליך מחיקת חובות.  אם עמדת בכל התנאים, הרשם יקבע מועד לדיון ויאפשר לכל בעלי החובות להגיש את עמדתם ולהתנגד לבקשת מחיקת החובות.  כל נושה שמגיש התנגדות למחיקת החובות, צריך לפרט מהן הסיבות להתנגדות.    בדיון עצמו, לאחר שיידונו כל ההתנגדויות ותינתן האפשרות לנושים שיבקשו, לחקור את החייב, יכול הרשם להחליט על הפטר של החייב מהחובות.  זוהי מחיקת חובות לחייב.  הרשם יכול להחליט על מחיקה מידית, על מחיקה חלקית או על מחיקה בכפוף לתשלום כלשהו, כפי שהרשם מוצא לנכון.

 

הגעת עד לשלב הזה?  מזל טוב הופטרת מחובותיך.  החובות שלך נמחקו.  אתה אדם חופשי ומאושר.    דרך צלחה.

 

 מה משמעות הפטר מחובות, לפי חוק ההוצאה לפועל?

 

סעיף 69י(4) לחוק ההוצאה לפועל, קובע את משמעותו של ההפטר שיינתן לחייב מוגבל באמצעים: "צו ההפטר יפטור את החייב מכל חוב קיים או עתידי, ודאי או מותנה, אשר חל על החייב במועד הגשת בקשת ההפטר".

 

כלומר, הפטור שיינתן יהיה כלפי חובות שנצברו ונרשמו במסגרת ההוצאה לפועל. לא כולל חובות שיש לחייב מחוץ להוצאה לפועל.

 

מעוניין למחוק חובות בהוצאה לפועל?  אני כאן בשבילך- התקשר עכשיו ל-052-2954400 ונתחיל לעבוד.  כל רגע מבוזבז עלות לגרום לך נזק.    עו"ד רום קובי