צרו קשר

צרו קשר

כיצד לגרום לזוכה להשיב נכס שעוקל – ביטול עיקול

מצוקת הנושה (הזוכה) באשר לתשלום החובות המאחרים לבוא מצד החייב, נראה כי מעמידה אותו בראש סדר העדיפויות של משרד ההוצאה לפועל. אך הדבר לא נכון בהכרח לכל מקרה וכל עניין לגופו. לראיה קיימים פסקי דין המעידים על מצבים בהם נכסים שעוקלו על ידי הזוכה הוחזרו לחייב בגין זכויות החייב.

לדוגמה: סעיף 28 (ב) לחוק ההוצאה לפועל – תשכ"ז 1967 טוען: "מיטלטלין שעוקלו כשלא היו על גופו של החייב, בכליו או בחצרים שבהחזקתו, לא יימכרו כל עוד לא הוכח להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל שהם רכושו של החייב; לא הוכח שהם רכושו של החייב, יבוטל העיקול".

יש מצבים בהם ייתכן ועוקלו נכסים של חייב שהחוק אינו מתיר את עיקולם. במקרה כגון זה יכול החייב לתבוע את החזרתם מידי הזוכה גם כאשר חובו עדיין לא שולם. ידוע כי תיק הנפתח בהוצאה לפועל נגד חייב גורר בקשת זוכה בנקיטת צעדים רלוונטיים נגד החייב כגון עיקול מקרקעין, עיקול חשבון בנק וכינוס של נכסי החייב (כמו כן הוא רשאי לבקש צו עיכוב יציאה מהארץ ובמקרה חמור אף הבאה למאסר). גם אם לאחר אזהרה הניתנת לחייב, והיה ולא החזיר החייב את חובותיו לזוכה, עדיין החוק עומד לצדו באשר לזכויות המגיעות שלו.

האפשרויות העומדות בפני חייב לזכותו
חייב יכול לעשות שימוש בהליכים שונים המוגשים לו מטעם המשרד להוצאה לפועל כגון טענת- פרעתי, התנגדות לפסק הדין, הצהרה על חייב מוגבל אמצעים ואיחוד תיקים. יחד עם אלה, במקרה בו נלקח ממנו מיטלטלין שזכותו לשמור עליהם, הוא יכול לפנות אל הוצל"פ כדי לדרוש אותם בחזרה:

קרנות פנסיה השייכים לו, תשלום סיוע של משרד השיכון והבינוי עבור שכירות דירה, משכורת חודשית מתחת למינימום, עיקול רכב של חייב נכה, עיקול כספים מוגנים וכדומה.

שלבים בבקשה לצו ביטול עיקול
חייב יכול לפנות אל רשם ההוצאה לפועל בבקשה בטופס בקשות חייב מספר 839 בו הוא מתבקש לסמן סעד 62, כלומר ביטול הליכים. מספר העיקול חייב להיות מצוין. אם מדובר בכמה, יש לספק פירוט סוגי העיקולים בטופס. נימוקי הבקשה נכתבים בתחתית הטופס ומפרטים את חשיבות הנכס לחייו של החייב או המסייעים לו להחזרת החוב. לדוגמה: רכב מעוקל המשמש לפרסת החייב, מכונה המשמשת ליצירת פרנסה, תשלום חוב על ידי חשבון שעוקל, פרנסת משפחה התלויה בחשבון בנק, הוראות קבע התלויות בחשבון שעוקל ועוד.

אל הבקשה מתלווים תצהיר בו מפורטות העובדות ומסמכים היכולים לסייע לחייב. רשם ההוצאה רשאי לקבל או לדחות את הבקשה לאחר עיון. החייב נדרש לשלוח בדואר רשום את הבקשה שלושה ימים ממועד בקשתה לזוכה, אם לא הוגשה תגובתו תוך 7 ימים הרשם יכול לבטל את העיקול. אם הגיש הזוכה, נפגשים הצדדים לדיון בפני הרשם לכדי ביטול עיקול.